Algemene voorwaarden

1. Vin d’Oc is gevestigd aan de Zijpestraat 18 te Sint Philipsland

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vin d’Oc. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

3. De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Vin d’Oc. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

4. Vin d’Oc verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

5. Alle aanbiedingen van Vin d’Oc zijn vrijblijvend. Vin d’Oc behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

6. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken flessen retourneren aan Vin d’Oc en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug (“niet goed, geld terug”). U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de flessen naar Vin d’Oc.

7. Alle prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en incl. btw, echter excl. bezorgkosten.

8. Vin d’Oc verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is.

9. De afnemer kan zelf één van de mogelijke betalingsmethoden kiezen tijdens de bestelprocedure op de website.

10. Zakelijke afnemers dienen vooraf schriftelijk met Vin d’Oc een betalingsmethode overeen te komen.

11. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.

12. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een e-mail met op het door hem/haar opgegeven bestelling via het opgegeven e-mailadres.

13. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Vin d’Oc gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Vin d’Oc zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

14. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Vin d’Oc het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

15. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland.

16. Na bestelling worden de goederen verzonden na de dag dat de betaling door Vin d’Oc ontvangen is.

17. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Vin d’Oc overschreden wordt, zal Vin d’Oc de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Vin d’Oc te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Vin d’Oc te melden.

18. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Vin d’Oc het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

19. Vin d’Oc behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

20. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Vin d’Oc, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Vin d’Oc zijn voldaan.

21. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Vin d’Oc. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Vin d’Oc kunnen worden uitgesloten.

22. Vin d’Oc houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Vin d’Oc zal de afnemer hiervan vóór levering op de hoogte stellen.

23. Vin d’Oc is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

24. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.

25. Vin d’Oc zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Vin d’Oc zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

26. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

27. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Vin d’Oc, mits de afnemer daarvoor toestemming heeft verleend door zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

28. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Vin d’Oc deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

29. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Vin d’Oc website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Vin d’Oc. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Vin d’Oc, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

30. Afnemers en bezoekers van de Vin d’Oc website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Vin d’Oc geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

31. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vin d’Oc is het Nederlands recht van toepassing.

32. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Vin d’Oc, Zijpestraat 18, 4675 CV Sint Philipsland

33. Vin d’Oc is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Middelburg onder nummer  57891818

34. Het BTW nummer is  852781799B01